პრეპარატი „ზორვეკი“ ვაზის ჭრაქისა და ფიტოფტოროზის საწინააღმდეგო

ზორვეკ ვინაბელი და ფუძნებულია ახალი ქიმიური კლასის ინოვაციურ მოქმედ ნივთიერება ოქსათიაპიპროლინზე, რომელიც დაპატენტდა ზორვეკი-ს სახელით. იგი წარმოადგენს ოომიცეტი პათოგენებით გამოწვეული დაავადებების წინააღმდეგ მებრძოლი ფუნგიციდების ახალი ქიმიური კლასის ერთადერთ წევრს. შესაბამისად, უკვე არსებული ფუნგიციდებისაგან განსხვავებით, ზორვეკი მოქმედებს პათოგენებისგან სხვა ვებულ უბნებზე, სრული ადახალი ბიოქიმიური მექანიზმებით. როგორც შედეგი, მას არ გააჩნია ჯვარედინი რეზისტენტობა არც ერთ უკვე არსებულ ფუნგიციით.

ქართული ღვინო ჩვენთვის ხომ მხოლოდ სასმელი არაა და მას საქართველოში სხვა დატვირთვა აქვს ეს ჭეშმარიტი ხელოვნებაა, რომლის მოვლა/მოყვანის ტექნოლოგია გადაეცემა თაობიდან თაობას.ზორვეკი, განსხვავებით სხვა ფუნგიციდებისაგან, ეფექტურად იცავს და მუშავებულ ფოთლებს მათი ინტენსიური ზრდის პერიოდში, იმ ფოთლების ჩათვლით, რომელთა თავდაპირველიზომა, პრეპარატით და მუშავების მომენტისათვის, მითი საბოლოო ფართის 20%-ზე ნაკლებსაც კი შეადგენს.ზორვეკ ვინაბელი დარეგისტრირებულია საღვინე და სასუფრე ყურძენში გამოსაყენებლად. პრეპარატი ავლენს უაღრესად მაღალ ეფექტურობას ვაზის ჭრაქის (Plasmopara Viticola) წინააღმდეგ გამოყენებისას.ზორვეკ ვინაბელი-ს გამორჩეულად მაღალი ეფექტურობა ვაზის ჭრაქის წინააღმდეგ განპირობებულია მასში შემავალი ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმის მქონე უახლესი მოქმედი ნივთიერებით. იმ დროს, როცა ზორვეკი მოქმედებს როგორც ოქსისტეროლის შემბოჭავი პროტეინის ინჰიბიტორი და აზიანებს პათოგენის უჯრედის მემბრანას, ზოქსამიდი ბოჭავს ბეტა-ტუბულინს და ხელს უშლის პათოგენის უჯრედების დაყოფას. ამ ორი, ურთიერთშემავსებელი ინოვაციური მოქმედი ნივთიერების შეუდარებელი კომბინაცია განაპირობებს ზორვეკ  ვინაბელი-ს უნიკალურობას და მაღალ ეფექტურობას.

ყოველივე  ზემოთაღნიშნულის გამო, ზორვეკ ვინაბელი წარმოადგენს მცენარეთა დაცვის ტექნოლოგიას, რომელიც უზრუნველყოფს მრავალ სარგებელს მომყვანისათვის, მათ შორის ოპერაციული ხარჯების შემცირებასა და შრომის მენეჯმენტის ეფექტურობის ყოვლის მომცველ ზრდას.

 

კომენტარები

კომენტარი